1: جایگاه دوست

رسول خدا فرمود: «انسان بر دین دوستش خواهد بود، بنابراین هر یک از شما دقت کند که با چه کسی دوست شود.»

2:ناتوان ترین انسان 

 امام علی (ع) فرمود«ناتوانترین مردم کسی است که از دوست گرفتن عاجز باشد و ناتوانتر از او کسی است که دوستی را به دست آورد و تباه ساز و از دست بدهد»

3:تجسم دوست

 رسول خدا فرمود:« بنگرید با چه کسی هم صحبت می شوید ؟ زیرا هیچ کس نیست که مرگش فرا رسد جز آنکه دوستانش در پیش خدا در برابرش مجسم شوند، و اگر از بدان باشد به سرنوشت آنان دچار شود. هیچکس نمی میرد جز اینکه هنگام مرگ من در نظر او مجسم میشوم»

4:با دوست محشور میشود 

پیامبر گرامی اسلام فرمود:« انسان همراه کسی محشور می شود که او را دوست بدارد»

5:راهنما عقل

امام علی(ع) فرمود:« دوست هر کس راهنما عقل اوست و سخن او دلیل فضل اوست.»

6:اهمیت دوست 

امام امیر المومنین فرمود:«خیر دنیا و آخرت در راز داری و دوستی با نیکان جمع شده است، و شر وبدی در افشاری راز و دوستی با اشرار گرد آمده است »

7دوستی با آل محمد

رسول اکرم فرمود:« هر کس بادوستی خاندان پیامبر بمیرد شهید مرده است »

                                                                                           برگرفته ازکتاب «فروغ حدیث جلد دوم»صفحات:« 47،46،45»