نماز گزار در محیط کارش فقط خدا را ناظر می داند

نماز گزرا وجدان کاری دارد 

نماز گزار شروع کارش با نام خدا است

نماز گزار در مقابل دستمزدش بیشتر کار نمی کند

نماز گزار اول سر کار می آید

نماز گزار خیر رسان است

نماز گزار در محیط کارش اهل ذکر است 

نماز گزار اهل بصیرت است

نماز گزار در محیط کارش با آرامش است

نماز گزار دلش با خداست

نماز گزار در محیط کارش با وضو است 

نماز گزار در محیط کارش دروغ نمی گوید 

نماز گزار در محیط کارش از غیبت و تهمت، سو ظن و سخن چین فرار می کند

نماز گزار اخلاق حسنه را محیط کارش رعایت می کند، چون اخلاق خوب سبب ارتقا کار است

نماز گزار اول نماز دست از کار می کشد

نماز گزار نظافت را در محیط کارش رعایت می کند 

نماز گزار اهل سلام است، هنگام ورود در محیط کارش سلام می دهد

نماز گزار اهل تفکر است، در حین کار با تفکر کارش را پیش می برد

                                                                                                 بر گرفته از کتاب«تاثیر نماز در کار»صفحات«22،23»