امام علی فرمود:«شنوده غیبت شریک غیبت کننده است»

رسول اکرم فرمود:« کسی که غیبتی را از برادرش در مجلسی بشنود و رد کند، خداوند درب هزار شر دنیوی و اخروی را بر او میبندد، و اگر رد نکند و خوشش بیاید، گناه او همانند غیبت کننده است.»

رسول اکرم فرمود: «کسی که مانع آبروزی برادر مسلمانش بشود بهشت برای او واجب خواهد شد.»

پیامبر اکرم فرمود:مومن بر مومن هفت حق واجب الهی دارد 

1_ احترام او در هنگامی که حضور ندارد.

2_دوستی قلبی با او.

3_ شریک ساختن او در ثروتش.

4_غیبت او را حرام بداند.

4_ در بیماری او عیادت کند.

6_جنازه ی او را تشیع کند.

7_ بعد از مرگ درباره  او جز نیکی سخن نگوید.