روزی داشتم کتاب دکتر علی شریعتی را میخواندم به حیرت فرو رفتم ((چرا اسم این کتاب فاطمه فاطمه است یعنی چه ؟))صفحات کتاب 

را گشتم تابه یک  شعر ی رسیدم انرا راخواندم چیزی نفهمیدم دوباره ان را امتحان کردم به ان شعر فکر کردم فهمیدم که این سه کلمه  

 اندازه یک کتاب معنی دارد .    

  برای خواندن این شعر به ادامه مطالب بروید

مریم مادر عیسی است

 ومن خواستم چنین شیوه از فاطمه گویم

باز در ماندم

خواستم بگویم

فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است

دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم

فاطمه دختر  محمد(ص) است

دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم 

فاطمه همسر علی است

دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم

فاطمه مادر حسین است

دیدم که فاطمه نیست

خواستم بگویم

فاطمه مادر زینب است

دیدم که فاطمه نیست

نه اینها همه هست و این فاطمه نیست


فاطمه  فاطمه است 

                                                                                   کتاب فاطمه فاطمه است دکتر علی شریعتی صفحات(189و188)