1:منفور ترین مخلوق 

 امام علی (ع) فرمود:«منفور ترین مخلوق نزد خدا غیبت کننده است»

2بدبخت ترین مردم

امام علی (ع) فرمود:«دردناکترین مردم (در قیام) غیبت کننده است»

3:بدترین دروغ

امام علی (ع)فرمود: «غیبت کردن بدترین دروغ و حرف نارو است»

4:خورشت سگان

امام(ع) فرمود:« غیبت کردن نشانه و خصلت منافق است.»

5: ارزش ترک غیبت

 پیامبر اکرم فرمود:«ترک غیبت از ده هزار رکعت نماز مستحبی پیش خدا محبوبتر است.»


برگرفته شده از کتاب«فروغ حدیث جلد دوم» صفحات«62،63،62» با اندکی تخلیص

به زودی مطلبی در باره «گناه شنونده غیبت»خواهیم برای شما ارایه می دهیم