1:ادب الهی

رسول خدا (ص) فرمود:«قران مرکز تربیت الهی است پس در حد توان ادب آن را بیاموزیم، این قران ریسمان الهی و نور نمایان و مایة شفای مفید است، پس آن را بخوانید...»

2:ادب در منطق امام حسین

امام حسین(ع) سوال شد: ادب چیست امام فرمود: «ادب آن است  که از خانه خود بیرون می روی، با هیچ کس برخورد نکنی جز آنکه او را برتر و بهتر از خود بینی.»

3: زیبا ترین ادب

از امام علی (ع) آمده است:«نیکو ترین ادب، آن است که تو را از گناه باز دارد.(یعنی در مقابل خدا مؤدب باشی)»

4:روش مؤدب شدن

امام حسن عسکری (ع) فرمود:«در ادب خودت همین کافی است که از آنجه دیگران نمی پسندی اجتناب کنی.»

5:ادب کردن خویش

از امام علی (ع) آمده است: « بهترین ادب آن است که از خودت شروع کنی.» 

6: امام علی (ع) فرمود: «با ارزش ترین ادب حفظ جوانمردی است.»

                                                                                               برگرفته شده از«جلد دوم فروغ حدیث» صفحات 17 و 18»