گاه وقتی به سجده می رفت حسن(ع) و حسین(ع) بر گردن و پشتش می نشستند و او چندان در سجده می ماند تا آنان به پایین بیایند و گاهی آنان را به پایین می آورد و از سجده برمی خاست و هر دو را در بر میگرفت و بر صورتشان بوسه میزد