حضرت فاطمه نام ولقب های زیادی داشتند که هر یک دربر دارنده ی معانی بلند و پر باری است در اینجا به برخی از اینها اشاره شده است


بتول/ از زنان در تقوا بالاتر                                                        طاهره/پاکیزه از صداقت

حانیه/ مهربان در حق شوهر                                                    فاطمه/ دور شده از اتش

زکیه/ رشد یافته                                                                   مبارکه/صاحب خیر وبرکت

راضیه/ راضی به خواست خدا                                                    مرضیه/ کسی که خدا از او خشنود است

 هرا/ نورانی                                                                           مطهره/از هر آلودگی و پلیدی دور است

صدیقه/ دارای گفتار و کردار صادقانه                                                منصوره/کسی که یاری میشود


                                                                                               برگرفته شده از کتاب پیام های آسمانی هفتم صفحه 87