رسول خدا فرمود: هر کس در کتابی با نوشته ای بر من صلوات بنویسد، تا زمانی که نام من در آن کتاب هست فرشتگان پیوسته برای او از در گاه حق طلب آمرزش می کنند.