1: النظرو فی ثلاثه اشیاء، عباة«انظرفی المصحف»و«النظرفی وجه الوالدین»و«النظر فی البحر»

    نگاه در سه چیز عبادت است«نگاه به قران»و«نگاه  کردن در چهره پدر ومادر»و«نگاه به دریا»

2:اربعة قلیلها کثیر«الفقر و الوجع و العداوة و النار»

   چهار چیز کمش هم زیاد است«فقر،درد،دشمنی،اتش»

3:خمسة اشیاءحسنة فی الناس«العلم و العدل و السخاوة و الصبر و احیاء.»

   پنج چیز خوب است در مردم «علم،عدل،بخشندگی،صبر وشرم داشتن»

4: حسن الخلق نصف الدین.

    خوش اخلاقی نصف دین است

5:المومن قلیل الکلام کثیر العمل.

   مومن کم حرف و پر کار است