امام تر مذی بسند خود از عمارة ابن عمر نقل میکند: که چون سر پسر زیاد لعین و اصحاب ملعون او را به مسجد کوفه آوردند و در حبه نهادند من به آنجا رسیدم و صدا مردم را شنیدم که می گفتند: آمد آمد؟ناگهان ماری بزرگ ظاهر شد و به میان سرها در آمد، بسوراخ بینی عبد الله زیاد لعین رفت و اندک زمانی درنگ کرده بیرون آمده و رفت تا نظر مردم نا پدید گردید، دوباره فریاد مردم بلند شد که آمد، دیدم که همان مار دوباره ظاهر گشت و همانطور در سوراخ بینی آن لعین وارد شد و همان اعمال صورت اول تکرار کرده و چند نوبت این عمل را مشاهده کردیم و علما فرموده اند: که این مکافات آن عمل بود که آن لعین با سر امام حسین(ع) از او صادر شده بود و این از نشانهای عذاب آشکار آن لعین است.

                                                                                                            برگرفته از کتاب« چه کسانی مسخ شده اند»