اگه کسی را نداشتی بهش فکر کنی به آسمان بیندیش زیرا در آن کسی است که به تو می اندیشد.

همیشه خاک گلندانی باش که هرقت سرش به آسمان رسید یادش نره ریشش کجاست.

ترجیح میدم حقیقتی مرا آزار بدهد تا اینکه دروغی مرا آرام کند.

خوبی بادبادک اینه که همه ی زندگیش به یه نخ نازک بنده ولی بازم تو آسونه و میرقصه و میخنده.

چه قدر سخته همرگ جماعت باشی وقتی جماعت خودش هزار رنگه.

اگر میخوای محال ترین اتفاق زندگی رخ بده باور محال بدونش رو  عوض کن.

مردم هیچ وقت خوش بختی خودشان رو نمی بینند ولی هیمشه خوشبختی دیگران جلوی چشمانشان رو گرفته.

اگر تنهاترین تنهایان شوم