مردی نزد پیامبر(ص) آمد و عرض کرد کرد:(ای رسول خدا علم چیست)

پیامبر فرمود:(سکوت کردن)

_سپس چه؟                     _ گوش فرا دادن.

_بعد چه؟                         _ به خاطر سپردن.

_بعد از آن چه؟                  _ به آن عمل کردن.

_ سپس چه؟                    _ آموزش آن به دیگران.


امید وارم از این مطلب خوشتان آمده باشد و به آن عمل کنید.