زیر و رو کن تا از تو شروع کنی...

ساعت شنی به میزان یک صحرا شن