طول دادن سجده
« اگر می خواهی خداوند تو را با من محشور فرماید، در پیشگاه خدای واحد قهار سجده ات را طولانی کن»
بدترین افراد امت
«آیا شما را از بدترین افرادتان آگاه نکنم؟عرض کردنند: چرا ای رسول خداوند. فرمود: کسانی که سخن چینی می کنند، آنان که میان دوستان جدایی می افکنند، کسانی که برای افراد پاک و بی گناه عیب می تراشنند.»
هدیه مسافر 
«هر گاه یکی از شما به سفر رفت، در بازگشت حتی اگر شده یک قطعه سنگ برای خانواده اش ببرید.»  
پیشدستی کردن در سلام
«نزدیک ترین مردم به خدا و رسول او کسی است که آغاز گر سلام باشد»
واجب بودن جواب سلام 
«سلام کردن، مستحب است و جواب سلام، واجب است»
شاد ساختن مومن، شاد کردن خداست
« هرکه مومنی را شاد سازد، مرا شاد ساخته(پیامبر اکرم) وهر که مرا شاد کند، خدا را شاد کرده است»
زنده کردن قلب با شب زنده داری
«هر که در شب عید(فطر و قربان) و شب نیمه شعبان را احیا کند، در آن روزی که دل ها می میرند، دل او نمی میرد»
شرافت ترین مرگ 
«شرافت ترین مرگ شهادت است.»