فاطمه محبوب پیغمبر بود مبغوض عایشه و اینکه پس از پیغمبر ابوبکر مزرعه ی فدک را از او گرفت و عمر با جمعی به خانه اش حمله بردند ودر رابه پهلویش زدندو او محسن طفل شش ماهه ای را که در رحمداشت سقط کرد و از ان پس کارش این بود که دست کودکانش را میگرفت و بیرون شهر در خرابه ای بنام (بیت الا حزان))مینشست و میگیریستو غاصبان فدک وتجاوز کاران حق علی را لعن میکرد و ساعتها به نوحه و ناله می پرداخت و این چنین تمام عمر کوتاهش را به گریه و نغرین گذارندتا وفات کرد و وصیت نمود که او را شبانه دفن کنند تا کسانیکه از انها نفرت داشت از جنازه اش تشییع نکنند و قبرش را نشناسند.

این است تمام اطلاعاتیکه در باره ی این شخصیت بزرگ  دراذهان مردم وجود دارد. مردمی که عظمت او و جلالت قد را و را با جان ودل معترف اند و با تمام قدرت روح و ایمان و ارادتی که یک ملت یک گروه انسانی میتواند در دل بسازد ونثار کند

فاطمه(س)

برگرفته شده از کتاب فاطمه فاطمه است دکتر علی شریعتی صفحه (3) / 12 خط آخر داستان