رسول اکرم فرمود:
«همنشین شایسته همانند عطر فروش است، اگر چیزی از عطرش به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید.»

دوست